Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

"Web Site"nin Kullanım Şartlarıa) "Web sitesi," "Kullanıcı", “Üye” ve "Üye kullanıcılar" arasında ürünler, hizmetler ve firmalar ile ilgili bilgilerin paylaşıldığı, tanıtım yapıldığı sanal buluşma ortamıdır,"Ticaret Rehberi"nin başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. " Ticaret Rehberi" "Web Sitede"; "Kullanıcı", Üye” ve "Üye kullanıcılar" a ürün, hizmet ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır." Ticaret Rehberi"nin, "Web sitesi" üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemlerden doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) “Kullanıcı”, "Üye" ve "Üye kullanıcılar" hizmet kullanım şartları ve "Web site"nin kullanım şartları içerisinde yer alan iş bu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

c) "Web sitesi" nde sunulan "Hizmet"ler, "Kullanıcı", ”Üye” ve "Üye kullanıcılar" tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. “Kullanıcı” lar “Üye” ler ve "Üye kullanıcılar" site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. "Kullanıcı", “Üye” ve "Üye kullanıcılar", "Ticaret Rehberi" ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki " Ticaret Rehberi" ;"Web sitesi" içerisinde yayınlanmakta olan metinleri, resimleri, metinleri, ikonları, veritabanları, çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını kabul eder. "Ticaret Rehberi" ;"Kullanıcılar", “Üye” ve "Üye kullanıcılar" ın, "Web site"sinden elektronik posta vb. yollarla birbirlerine gönderdikleri mesajların içeriğinden sorumlu değildir. "Kullanıcı" lar, “Üye”ler ve "Üye kullanıcılar" ın işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Ticaret Rehberi" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

d) "Üye kullanıcılar" ;"Ticaret Rehberi" "Web sitesi" nde ilan olarak yayınlanmak üzere verdikleri bilgiler nedeniyle “Ticaret Rehberi” nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan doğan hukuki ceza ve yükümlülüklerden sorumludur.

e)”Üye Kullanıcılar” a verilen şifre ve kullanıcı adının “Üye Kullanıcının” eksik özen veya kusurlarından dolayı başkalarının eline geçmesinden dolayı kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zarardan “Ticaret Rehberi” dolaylı veya doğrudan sorumluluğu yoktur.

f) "Üye kullanıcılar" tarafından eklenen ürün, firma, hizmet resimlerinin, grafiklerinin, fotoğraflarının ve bilgilerinin doğruluğu hukuka uygunluğu bilgileri ekleyen "Üye kullanıcılar" ın sorumluluğundadır. " Ticaret Rehberi" "Üye kullanıcılar" ın eklediği ürün, firma, hizmet resimlerinin ve bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

g) "Ticaret Rehberi"; "Üye kullanıcılar" ın eklediği bilgilerin, resimlerin, grafiklerin, fotoğrafların, "Web sitesi" nde yayınlanma şekline, yerine hangi kategori altında bilgilerin yayınlanacağına karar verme ve değiştirme hakkına sahiptir."Ticaret Rehberi", "Web sitesi" nin ve kategorilerin içeriği ile uyumlu olmayan, uygunsuz ve müstehcen içeriği olan bilgileri eklememe ve kaldırma hakkına sahiptir ve bu tip bilgilerden doğacak zarar ve hukuki yükümlülüklerden "Üye kullanıcılar" sorumludur.

h) "Ticaret Rehberi" , "Web sitesi" nde ücretsiz ve ücretli "Hizmetler" inde sınırlı alanları "Üye kullanıcılar" ına bilgi paylaşma, ilan verme hizmeti olarak sunmaktadır. "Ticaret Rehberi" hizmet alanlarının sınırlarının tespit edilmesi ve değiştirilmesi hakkına sahiptir. "Üye kullanıcılar" hizmetlerde sunulan sınırlamaları ve değişiklikleri kabul ederler.

ı) "Üye kullanıcılar" , "Ticaret Rehberi" "Web site" nin ve bu site üzerinden yapılan faaliyetleri, "Hizmetler" in işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; anlaşmalı olarak başka “Üye kullanıcılar” la birlikte hareket ederek kendileri hakkında olumlu bir mesaj, başka kullanıcılar için olumsuz bir mesaj bırakmak gibi yollarla sistemdeki geri bildirim mekanizmasını bozmamakla; site üzerinde hiç bir bilgiyi robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manüel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür.

i) "Üye kullanıcı” lar şahısları ve firmaları hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceklerini, üyelik bilgilerini doğru ve güncel tutacaklarını kabul etmiş olurlar. "Ticaret Rehberi", "Üye kullanıcılar" tarafından verilen bilgilerin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse ilgili "Kullanıcı üye"nin sayfasını kapatabilir veya “Üye” seviyesine düşürebilir.

j) "Üye kullanıcı", yasaklı ürünlerden herhangi bir ürünü/malı/hizmeti ilan olarak arz edemeyeceği ve teklif gibi "Web site" aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler "Ticaret Rehberi" tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve “Üye kullanıcı” lıktan ihraç hakkı mevcuttur. Bu nitelikte bir faaliyet veya teşebbüs nedeniyle üyelikte ihracına karar verilen "Üye kullanıcı" nın bakiye reklam vb. ücreti iade edilmez. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk "Üye kullanıcı" ya aittir, herhangi bir sebeple " Ticaret Rehberi"nin bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.

k) İlana sunulan ve "Web site" aracılığı ile satın alınan ürünün/malın/hizmetin ayıplı, hatalı, eksik veya satış ilanında taahhüt edilen kalitenin altında olması, vergisel ve mali yükümlülükler de dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden yürürlükteki mevzuat çerçevesinde "Üye kullanıcılar" lar sorumludur. Bu hususta "Ticaret Rehberi" muhatap olmayıp tüm taleplerin doğrudan birbirlerine karşı ileri sürülmesi gereklidir. Satın aldığı ürün/malı/hizmeti kontrol etmekle yükümlü olan “Kullanıcı”, “Üye” ve "Üye kullanıcı" , teslim aldığı malın/ürünün/hizmetin ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, malı/ürünü satın aldığı satıcı “Üye” veya "Üye kullanıcı" ya yöneltecektir.

l) Sözleşmeye aykırılık hallerinde "Ticaret Rehberi"nin maddi-manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme "www.otsoticaret.net" web sitesinin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur. Sözleşme, "Web sitesin" de yapılan faaliyetin "Ticaret Rehberi" tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. "Ticaret Rehberi" işini, Sözleşme, "www.otsoticaret.net" web sitesi alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

m) "Üye kullanıcı"; "Ticaret Rehberi" nin, yürürlükteki TOBB ile diğer emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara veya yazılı olarak talep edilmesi durumunda yine ilgili mevzuatlar çerçevesinde bilgi vermek veya açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde “Üye” ve "Üye kullanıcı" ların bilgilerinin talep edilmesi halinde söz konusu bilgileri yazılı talep eden ile resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun "Ticaret Rehberi" nden tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.